fesanda.sk - Niečo pre ženy www.fesanda.sk
Online pomoc
dobrú chuť!
Veľa skvelých receptov.
google adsense

fešanda odporúča
zdomu.sk - internetovy obchod, satelity, notebooky, PDA, GPS, mobilné telefóny, digitálne fotoapráty, monitory, tlačiarne, software.

Podmienky a termíny

PODMIENKY A DOJEDNANIA


I. Preambula

www.fesanda.sk poskytuje svoje služby fyzickým a právnickým osobám spôsobilým na právne úkony (ďalej len "užívatelia"). Užívatelia vystupujú v postavení predávajúcich alebo kupujúcich. Pokiaľ nie je vyslovene v texte týchto všeobecných obchodných podmienok uvedené inak, rozumie sa užívateľom tak predávajúci ako aj kupujúci.

Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú spôsob a podmienky prevádzkovania www stránok fesanda.sk.

II. Služby

www.fesanda.sk poskytuje užívateľom fesanda.sk virtuálny obchodný priestor (ďalej len "služba"), v ktorom môžu užívatelia uzatvárať vzájomné obchody (ďalej len "obchody"). Obchodný priestor pre užívateľov je vytváraný počítačovými programami, www stránkami a inštrukciami, ktoré za bežnej prevádzky fungujú automaticky, bez zásahov a kontroly zo strany prevádzkovateľa.

Predmetom vzťahu medzi fesanda.sk a užívateľom je poskytnutie obchodného priestoru, súvisiacich služieb a infraštruktúry poskytovania ponúk a dopytov ostatným užívateľom.

fesanda.sk nemá možnosť obsah vzťahov medzi užívateľmi ovplyvniť a nie je z obchodov žiadnym spôsobom zaviazaná, pokiaľ tieto všeobecno-obchodné podmienky neustanovujú inak.

fesanda.sk neručí za obsah a pravdivosť informácií poskytnutých alebo zverejnených jednotlivými užívateľmi. fesanda.sk nie je povinná kontrolovať ponúkaný tovar/služby a informácie, ktoré o tomto tovare/službe predávajúci uvádza.

III. Užívatelia

Užívateľ sa zaväzuje uvádzať o sebe pravdivé údaje a poskytnúť fesanda.sk všetky ním požadované informácie, vrátane telefónneho čísla. fesanda.sk nie je povinná kontrolovať obsah údajov zadávaných jednotlivými užívateľmi.

Pokiaľ užívateľ zadá o sebe pri registrácii akýkoľvek nepravdivý údaj, berie na vedomie, že prevádzkovateľ nie je vo vzťahu k nemu žiadnym spôsobom viazaný, a že môže bez ďalšieho zdôvodnenia odmietnuť vykonať úkony, na ktoré by bol inak povinný, a že môže jednostranne zrušiť jeho registráciu, a to bez ďalších prípadných nárokov a náhrad.

Užívateľ je jednoznačne identifikovaný prostredníctvom svojho e-mailu a hesla (ďalej len "registračné meno"). Pokiaľ užívateľ hodnoverným spôsobom nepreukáže opak, platí domnienka, že každý úkon, vykonaný v systéme fesanda.sk pod jeho registračným menom (login, user ID) vykonal užívateľ, a to slobodne a vážne, s úmyslom vyvolať právne následky s ktorými je vykonanie takéhoto právneho úkonu spojené.

Užívatelia sa zaväzujú s primeranou starostlivosťou chránit svoje prístupové údaje a berú na vedomie, že úkon vykonaný pod ich registračným menom zaväzuje priamo ich, bez potreby dokazovania ich osobnej účasti na úkone. fesanda.sk nezodpovedá užívateľom za prípadné škody, ktoré vzniknú neoprávneným použitím ich registračného mena tretími osobami.

V prípade, že užívateľ je maloletý, berie na vedomie, že ním vykonaný úkon na stránkach fesanda.sk sa považuje za primeraný rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej jeho veku a je ním viazaný rovnako ako ostatní užívatelia.

Užívatelia - kupujúci berú na vedomie, že predávajúci majú k dispozícii základné osobné údaje o užívateľovi, pokiaľ sa užívateľ-kupujúci zúčastnil v predaji organizovanom predávajúcim.

fesanda.sk je oprávnená jednostranne a bez udania dôvodu zrušiť registráciu užívateľov resp. konkrétny predaj alebo neuskutočniť príkaz zadaný užívateľom, vo vzťahu ku ktorým nadobudne podozrenie, že:


a) budú zneužívať prevádzkovateľom poskytované služby,

b) ich ponuky, informácie, príkazy sú alebo by mohli byť v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo týmito všeobecnými obchodnými podmienkami,

c) predávajúcim ponúkaný tovar je vecou vylúčenou z obchodovania alebo vecou, ktorej predaj napĺňa skutkovú podstatu trestného činu,

d) nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony,

e) je predpoklad, že odmietnu splniť niektorú povinnosť, na ktorú sa registráciou alebo svojím konaním v aukciách zaviazali, najmä že neodovzdajú, nedodajú alebo neprevezmú získaný tovar/služby, prípadne nezaplatia kúpnu cenu,

f) bol zneužitý konkrétny predaj alebo sa preukáže fiktívnosť jednotlivých užívateľov v danom predaji.

IV. Predávajúci

Predávajúci, ktorý zamýšľa predať svoj tovar prostredníctvom aukcií, výslovne prehlasuje a zaväzuje sa vo vzťahu k fesanda.sk, ako aj vo vzťahu k užívateľom - kupujúcim, že:


a) informácie o svojej osobe, ktoré poskytne fesanda.sk alebo iným užívateľom sú pravdivé,

b) ním uvádzané údaje o veci, informácii, predmete, službe, nehmotnom statku, ktoré ponúka sú pravdivé,

c) nezamlčuje o tovare/službe žiadne skutočnosti,

d) tovar/služba nie je vylúčená z obchodovania, nepochádza z trestnej činnosti a nebola nadobudnutá činnosťou, ktorá je v rozpore so zákonom,

e) dispozícia tovarom/službou, prevod práv k nemu, resp. jeho šírenie nie je trestné, či už v krajine prevádzkovateľa alebo predávajúceho,

f) je výlučným vlastníkom ponúkaného tovaru/služieb a má právo previesť vlastnícke právo k tovaru na tretie osoby, resp. je spôsobilý a oprávnený vykonávať ponúkané služby,

g) po dobu trvania predaja nebude tovarom/službou a právami k nemu nijakým spôsobom disponovať,

h) ponúkaný tovar/služba nie je zaťažený žiadnym právom tretích osôb,

i) ponúkaný tovar/služba netvorí predmet obchodného, daňového, bankového alebo štátneho tajomstva,

j) tovar/služba samotná, ako aj ich ponúkanie na predaj nie sú v rozpore s právnymi predpismi a nepriečia sa ani dobrým mravom,

k) ponúkaný tovar/službu po skončení predaja predá záujemcovi, ktorý naň nadobudol nárok v súlade s pravidlami predaja.

fesanda.sk môže s predávajúcim uzavrieť zmluvu, ktorá môže okrem iného upresňovať jednotlivé ustanovenia týchto podmienok. Účelom takejto zmluvy je marketingovo podporiť predávajúceho, zvýšiť jeho dôveryhodnosť a aj zaručiť istú ochranu pred zneužitím týchto všeobecných obchodných podmienok a pravidiel zo strany predávajúceho.

V prípade, že fesanda.sk vystupuje ako predávajúci, má okrem práv a povinností ako prevádzkovateľa vo vzťahu k ostatným užívateľom práva a povinnosti predávajúceho podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

V. Ponuky

fesanda.sk prostredníctvom počítačového programu a vytvoreného systému spracováva kúpne a predajné ponuky jednotlivých užívateľov, pričom s ponukami zaobchádza podľa pravidiel stanovených predávajúcim a v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

fesanda.sk je oprávnená zo systémových dôvodov premiestňovať ponuky medzi jednotlivými tovarovými skupinami.

Jednotlivé tovary/služby môžu byť fesanda.sk prezentované na úvodnej www stránke, čo závisí od konkrétnej dohody medzi predávajúcim a fesanda.sk.


Predávajúci berie na vedomie najmä skutočnosť, že:

a) na ním uverejnenú ponuku sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike,

b) je povinný uzavrieť s užívateľom obchod, pokiaľ tento získal nárok na jeho tovar/službu,

c) mu nebudú doručené ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky aukcií alebo sú v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami

Platnosť ponuky sa riadi systémovým časom www.fesanda.sk.

VI. Vznik kúpno-predajného vzťahu

Predávajúci je povinný uzavrieť obchod s užívateľom - kupujúcim, pokiaľ daný typ predaja, v ktorom užívateľ získal nárok na tovar/službu prebiehal v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a pravidlami konkrétneho typu predaja.

Nárok na kúpu tovaru/služieb vyplýva užívateľovi-kupujúcemu vždy z pravidiel konkrétneho typu predaja.

VII. Ochrana údajov

Z dôvodu diskrétnosti a ochrany údajov vystupujú užívatelia na stránkach fesanda.sk pod svojim registračným menom.

Užívatelia berú na vedomie, že ich údaje vyžadované v súvislosti s používaním stránky www.fesanda.sk budú spracovávané automatickým systémom.

fesanda.sk prehlasuje, že údaje o užívateľoch spracúva dôverne a len na účely prevádzkovania stránok www.fesanda.sk.

Užívateľom poskytnuté údaje budú použité len v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a štatistík užívateľa, pre overenie totožnosti užívateľa, na účely zasielania informačných materiálov od www.fesanda.sk a predávajúceho.

Užívateľ prehlasuje, že súhlasí, aby ním zadané údaje boli automaticky používané pre vyššie uvedené účely a že je oprávnený takto udelený súhlas kedykoľvek odňať.

Užívateľ sa zaväzuje akceptovať e-maily a telefonické hovory od www.fesanda.sk.

VIII. Hodnotenie predávajúcich

fesanda.sk zaznamenáva informácie o užívateľoch, uskutočnených obchodoch a obchodných partneroch v príslušných obchodoch. Na ich základe vytvorený vlastný úsudok o užívateľovi - kupujúcom alebo predávajúcom môže v rámci stránok www.fesanda.sk zverejniť za účelom informovania potenciálnych záujemcov o spoľahlivosti užívateľa - kupujúceho alebo predávajúceho. Získané informácie je fesanda.sk oprávnená používať len na tento účel.

Užívateľ súhlasí, že informácie podľa tohto článku budú v systéme priložené k jeho identifikačným údajom. fesanda.sk sa zaväzuje neposkytovať údaje podľa tohto článku spolu so skutočnými údajmi o užívateľovi tretím osobám, s výnimkou povinnosti uloženej na základe zákona alebo súdneho konania, ktorého úcastníkom je užívateľ alebo fesanda.sk.

IX. Zodpovednosť za škodu a záruky

Užívatelia berú na vedomie, že na základe súčasného stavu techniky nie je možné skonštruovať bezchybné počítačové programy a systémy pre automatické spracovanie údajov.

fesanda.sk neručí za nepretržitú prevádzku stránky www.fesanda.sk, za dostupnosť svojich služieb a ich bezchybnosť.

fesanda.sk nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku technických porúch, problémov siete internet a pripojenia do nej, ani za synchronizáciu skutočného času so systémovým časom www.fesanda.sk.

fesanda.sk nezodpovedá za ušlý zisk, súvisiace, nepriame a ďalšie škody.

Užívateľ nie je oprávnený domáhať sa náhrady škody z obchodu, ktorý sa neuskutočnil z dôvodov na strane fesanda.sk.

Užívateľ berie na vedomie, že údaje a informácie o jeho osobe sú chránené s vynaložením odbornej starostlivosti, čo však nevylučuje možnosť ich zneužitia zo strany tretích subjektov.

X. Prehlásenie užívateľa

Užívateľ prehlasuje, že

a) je plne spôsobilý na právne úkony,

b) si je vedomý dôsledkov svojho konania pri používaní aukcií,

c) si všeobecné obchodné podmienky pozorne prečítal, porozumel ich obsahu a bez výhrad s nimi súhlasí a bude sa nimi riadiť,

d) jeho úkony pri používaní stránok www.fesanda.sk sú považované za vykonané slobodne a vážne,

e) registráciou vstupuje do právnych vzťahov s fesanda.sk a ostatnými užívateľmi.

XI. Záverečné ustanovenia.

Pri posudzovaní obsahu jednotlivých právnych úkonov a ich výklade sú rozhodnými v prvom rade tieto všeobecné obchodné podmienky.

Vzťahy medzi fesanda.sk a užívateľmi sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, bez ohľadu na miesto kde sa nachádza užívateľ alebo jeho štátnu príslušnosť, miesto pripojenia alebo umiestnenie servera fesanda.sk.

Na riešenie prípadných sporov, vzniknutých v súvislosti s používaním stránok www.fesanda.sk je príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.
Copyright ©2009 fesanda.sk. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Používanim web-stránky fesanda.sk - Niečo pre ženy súhlasite s dokumentami: TERMÍNY A DOJEDNANIA a OCHRANA SÚKROMIA
TOPlist
Stránka načítaná za 0.021135 sekundy